top of page

ข้อควรปฏิบัติของพนักงานแผนกขนส่ง

1. จะต้องเเต่งตัวให้เรียบห้ามถอดเสื้อ

2. พูดจาสุภาพไม่โต้เถียงลูกค้า

3. ให้ความร่วมมือกับลูกค้าในทุกๆ ด้านที่ลูกขอความร่วมมือ

4. จัดวางสินค้าอย่างทะนุถนอมไม่ทำให้ถุงพลาสติกเเตกและสินค้าเสียหาย

5. จะต้องใจเย็นไม่เร่งรัดการลงผ้าและขึ้นผ้าจากลูกค้า

6. ห้ามสูบบุหรี่เวลาขึ้นผ้าหรือลงผ้าโดยเด็ดขาด

7. ทุกอาทิตย์เด็กรถจะต้องทำการสลับกันไปส่งผ้าในรถแต่ละคันห้ามไปคันเดิมซ้ำกันทุกอาทิตย์

8. หากวันไหนที่ไม่ได้ออกไปส่งผ้าข้างนอกให้ทำงานตามที่ทางบริษัทฯ มอบหมายให้

การดูแลรักษารถและการปฏิบัติตามกฏจราจร

1. ตรวจเช็ค 12 หัวข้อ ตามใบบันทึกผลการบำรุงรักษารถยนต์

2. ไม่ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฏหมายกำหนด

3. ปฏิบัติตามกฏจราจรอย่างเคร่งครัด

4. ถ้าพบรถมีปัญหาหรือเสียให้รีบเเจ้งหัวหน้าแผนกทันที เพื่อจะได้เเจ้งทางออฟฟิตส่งซ่อม

วัตถุประสงค์ 

         เพื่อให้มั่นใจว่าเครื่องตรวจจับเข็มอยู่ในสภาพปกติพร้อมที่จะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ส่งผลกระทบ

ด้านความไม่ปลอดภัยต่อลูกค้าผู้ใช้บริการ

แผนกขนส่ง

bottom of page