top of page

การดูเเลรักษาความสะอาด
1. ทำความสะอาดบริเวณเขตรับผิดชอบและจัดวางสิ่งของให้เรียบร้อยตลอดเวลา

2. จอดรถเข็นผ้าให้เรียบร้อย

 

ข้อควรระวัง

การเช็คน้ำมันที่หยดใส่ผ้าขณะเครื่องทำงาน

1. ให้ตัดผ้าออกทันทีพร้อมทั้งปิดพัดลมระบายความร้อนและพัดลมดูดปล่อง

2. เปิดตู้เช็คดูน้ำมันหยดที่ไหน เช็คความสะอาดรวมทั้งเช็คดูว่ารั่วมาจากหลังคาตู้หรือไม่

3. ห้ามเช็ดน้ำมันขณะที่เครื่องทำงานอยู่โดยเด็ดขาด

 

การดูเเลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำงาน

     การดูเเลรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์จะตรวจเช็คตามตารางตรวจเช็คและดูเเลรักษาเครื่องจักรแผนกอบผ่า

(PM-06-11) และตารางการตรวจเช็คปล่องลมดูดบนหลังคาเครื่อง STD (PM-06-15) ซึ่งจะมีการกำหนดว่าอุปกรณ์ใดและควรตรวจเช็คเมื่อใด

 

ข้อควรระวังในการปฏิบัติงาน

1. ให้พนักงานที่อยู่ด้านหลังเครื่องและพนักงานเฝ้าเครื่องคอยดูผ้าที่เครื่องตลอดและถ้าใครไปไหนให้เเจ้งเพื่อน

    ร่วมงานหรือหัวหน้าก่อน เพื่อจะได้คอยระวังไม่ให้ผ้าหล่น  ขาดหรือเอียง

2. สวิทซ์เก
 

แผนกอบผ่า/สเตนเตอร์

bottom of page