top of page

แผนกผ่าผ้า - โกดัง - คลายผ้า

ความปลอดภัยในแผนกโกดัง

1. เวลารับผ้าดิบไม่ควร วางเรียงให้สูงจรเกินไปมีขาตั้งข้างกำเเพงสูงได้ 15 ชั้นไม่มีขาตั้งสูงได้ 12 ชั้น

2. เวลาจ่ายผ้าไปคลายผ้าดิบเอาผ้าใส่รถเข็นผ้าต้องไม่เกิน 30 พับ

3. ความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายวัตถุสิ่งของหรือยกของหนัก  พนักงานชายต้องยกของหนักไม่เกิน 55 กิโลกรัม พนักงานหญิงต้องยกของหนักไม่เกิน 25 กิโลกรัม ทั้งชายและหญิงหากต้องยกของหนักเกินที่กำหนด จะต้องหาช่วยหรือใช้ เครื่องทุ่นแรงในการช่วยยก

การเคลื่อนย้ายด้วยมือ

1. พิจารณาความสามารถร่างกายตัวเอง (ยกไหวหรือไม่)

2. วางเท้าให้าห่างจากวัตถุประมาณ 8-12 นิ้ว แยกขาออกเล็กน้อยเพื่อการทรงตัว

3. ย่อตัวลงหรือนั่งยองๆ โดยให้หลังตรงแล้วจับของนั้นให้มั่นคงด้วยฝ่ามือ

4. ยกวัตถุขึ้นตรง ๆ โดยให้เข่าเป็นส่วนที่รับน้ำหนักหลังตรงให้ใช่กำลังขาอย่าใช้กำลังของส่วนหลังเป็นเด็ดขาด

5. การวางวัตถุลงให้ใช้หลักการเดียวในการยกของขึ้น

 

วัตถุประสงค์

      เพื่อให้การตรวจรับผ้าดิบมีความถูกต้องชัดเจนและถูกนำไปจัดเก็บไว้ในสถานที่ที่กำหนดให้อย่างถูกต้องไม่ได้รับความเสียหาย  และสามารถตรวจเช็คได้ตลอดว่าผ้าดิบอยู่ครบตามจำนวน
 

bottom of page