top of page
ตามที่พี่เเมว.png

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

IMG_2272_edited.jpg
206781.jpg

     บริษัทไทยอารีอินเตอร์เท็กซ์ ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 ทะเบียนนิติบุคคล เลขที่ 0705539000467

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัทไทยอารีอินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

      1. นายเฉิน  จิ่น เซิน       3. นายจิรกร  จันทร์ปิติรัตน์

      2. นางเฉิน  อี หุ้ย            4. นางสาวชี  หนิง จาน

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคน

     ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ฯ

4. ทุนจดทะเบียน 109,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยเก้าล้านบาทถ้วน 

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 31/4 หมู่ 9 ตำบลเขาขลุง

    อำเภอบ้านโป่ง จังหวดราชบุรี / สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 87/18  หมู่ที่ 10 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

    จังหวัดสมุทรสาคร 

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้

จำนวน 3 แผ่น โดยมี

    ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเเละประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

bottom of page