top of page
ตามที่พี่เเมว.png

มาตรฐานการรับรอง

Untitled.jpg

        ขอรับรองว่าบริษัทนี้ ได้จดทะเบียนนิติบุคคล ตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2539 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0705539000467

ปรากฏข้อความในรายการตามเอกสารทะเบียนนิติบุคคล ณ วันออกหนังสือนี้ ดังนี้

1. ชื่อบริษัท บริษัทไทยอารีอินเตอร์เท็กซ์ จำกัด

2. กรรมการของบริษัทมี 4 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

      1. นายเฉิน  จิ่น เซิน       3. นายจิรกร  จันทร์ปิติรัตน์

      2. นางเฉิน  อี หุ้ย           4. นางสาวชี  หนิง จาน

206781.jpg

3. จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทได้คือ กรรมการหนึ่งคน

     ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัท ฯ

4. ทุนจดทะเบียน 109,000,000.00 บาท / หนึ่งร้อยเก้าล้านบาทถ้วน 

5. สำนักงานแห่งใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 31/4 หมู่ 9 ตำบลเขาขลุง

    อำเภอบ้านโป่ง จังหวดราชบุรี / สำนักงานสาขา ตั้งอยู่ (1) เลขที่ 87/18  หมู่ที่ 10 ตำบลอ้อมน้อย

    อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

6. วัตถุที่ประสงค์ของบริษัทมี 42 ข้อ ดังปรากฏในสำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรองนี้ จำนวน 3 แผ่น โดยมี    ลายมือชื่อนายทะเบียนซึ่งรับรองเอกสารเเละประทับตราสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทเป็นสำคัญ

bottom of page